Ogłoszenie 05.XI.2014

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności informuje iż od 06.11.2014 ogłasza nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Specjalizacja będzie dofinansowywana ze środków publicznych.

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki/pielęgniarze którzy:

1. Posiadają prawo wykonywania zawodu;

2. Pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;

3. Pielęgniarka / pielęgniarz  która/ który odbyli specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka / pielęgniarz składają organizatorowi kształcenia oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowywanych ze środków publicznych. Pielęgniarka /pielęgniarz w tym samym czasie mogą odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych.

4. Zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego;

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów.

Wykaz niezbędnych dokumentów które należy złożyć u organizatora kształcenia.

1.     Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej;

2.     Prawo wykonywania zawodu (xero), oryginał do wglądu;

3.     Dokument potwierdzający staż w zawodzie min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat;

4.     Oświadczenie wg. Wzoru

OŚWIADCZENIE

Dane osoby ubiegającej się o zakwalifikowanie na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej...................................................................................................................................

................................     ......................................       ................................................................

   Imię i nazwisko                      Tytuł zawodowy                        Nr zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

 

I.Na podstawie art. 70 ust.6-7 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.):

A. Oświadczam, ze w ciągu ostatnich 5 lat odbyłam/em następujące specjalizacje dofinansowane ze środków publicznych:

1......................................                                                           ........................................

Nazwa dziedziny specjalizacji                                                                                     data zakończenia specjalizacji

  dd/mm/rr

2......................................                                                           ........................................

Nazwa dziedziny specjalizacji                                                                                     data zakończenia specjalizacji

  dd/mm/rr

3......................................                                                           ........................................

Nazwa dziedziny specjalizacji                                                                                     data zakończenia specjalizacji

  dd/mm/rr

 

................................................

Data podpis

 

B. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat nie obywałam/em specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych

 

................................................

Data podpis

 

II. Oświadczam, że jest mi znana treść art.70 ust.5 w/w ustawy, z którego wynika, że pielęgniarka
i położna w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizacje dofinansowaną ze środków publicznych.

 

................................................

Data podpis

 

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w siedzibie organizatora kształcenia w Radomiu ul. Żeromskiego 75 IVp. pokój 408 w dni robocze w godzinach 730 - 1500

Dokumenty można składać do 28 Listopada 2014r. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania dokumentów.

Na specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych obowiązuje egzamin wstępny. Data egzaminu wstępnego zostanie ogłoszona na stronie organizatora w późniejszym komunikacie.

Egzamin wstępny odbędzie się w formie testu.

Pytania testowe zostaną opracowane na podstawie literatury:

  1. Kózka M. Pielęgniarstwo, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011 t.1
  2. Abramczyk A., Ciechaniewicz W., Cisek M., Podstawy pielęgniarstwa, PZWL, Warszawa 2013 t.1
  3.  Kózka M., Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Płaszeska-Żywko L., PZWL, Warszawa 2010r.

 

 

Uwaga 04.XI.2014

Uwaga!!!

Pielęgniarki które złożyły dokumenty na szkolenie Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej Kurs rozpoczyna się 21.11.2014r o godzinie 1500 w siedzibie RTD IV p. sala szkoleniowa nr 400

Zapraszamy.

Uwaga 05.IX.2014

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej (płatne 100%)
rozpocznie się 3 X 2014r o godzinie 1500
w siedzibie organizatora ul. Żeromskiego 75, IV piętro sala szkoleniowa 400

Zapraszamy

Szkolenie "Zasady dobrej praktyki higienicznej"

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności organizuje jednodniowe szkolenia p.n." Zasady dobrej praktyki higienicznej". Szkolenie przeznaczone jest do osób które maja kontakt zawodowy z procesem produkcji żywności i w obrocie żywności (przedszkola, żłobki, szkoły, gimnazja).

Program szkolenia obejmuje zagadnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcyjnym lub w obrocie żywności.

Rozpoczęcie szkolenia planuje się na 27.08.2014 r.o godz. 900 w siedzibie RTD przy ul. Żeromskiego 75 w sali 400.

Szkolenie jest odpłatne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym RTD.

tel. 48 384 78 76 lub 48 364 47 03

Promocja zdrowia.

 

   

 

 

 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności od maja do 31.12.2014r. realizuje zadanie publiczne w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2014 roku pt. "Edukacja i aktywność dzieci, to gwarancja lepszej przyszłości".

Celem zadania jest promocja zdrowego stylu życia w wymiarze fizycznym, psychicznym
i społecznym oraz poprawa jakości życia dzieci i młodzieży poprzez edukację i utrwalanie prawidłowych wzorców aktywnego stylu życia.

Zadanie wspierane jest przez Gminę Miasta Radomia.