Ogłoszenie 25.XI.2014r

Ogłoszenie

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej upływa 28.XI.2014r. o godz 1500

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Wnioski złożone niekompletne nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji do egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie 17.XI.2014r

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności uprzejmie informuje że egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej odbędzie się 2.XII o godzinie 1200.

Miejsce egzaminu zostanie podane w późniejszym komunikacie.

Ogłoszenie 07.XI.2014r

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2014r "Razem dla chorych paliatywnie", zaprasza osoby chcące nieść bezinteresowną pomoc ludziom cierpiącym i chorym, na szkolenie wolontarystyczne w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.

Zadanie realizowane będzie w ramach umowy Nr ZS-525.18.2014 od 07.11 do 31.XII.2014r.

Szkolenie jest w całości sfinalizowane ze środków Gminy Miasta Radomia.

Szkolenie adresowane jest dla mieszkańców Gminy Miasta Radomia. Celem realizacji tego zadania jest przygotowanie wolontariuszy do opieki nad chorymi paliatywnie, jako wsparcie i pomoc pacjentom, rodzinom, personelowi.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z biurem RTD ul. Żeromskiego 75 IVp. pokój 408.

tel. 48 384 78 76 lub 48 364 47 03

Osoba do kontaktu - Grażyna Maciążek-Chołody

 

Ogłoszenie 05.XI.2014

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności informuje iż od 06.11.2014 ogłasza nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Specjalizacja będzie dofinansowywana ze środków publicznych.

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki/pielęgniarze którzy:

1. Posiadają prawo wykonywania zawodu;

2. Pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;

3. Pielęgniarka / pielęgniarz  która/ który odbyli specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka / pielęgniarz składają organizatorowi kształcenia oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowywanych ze środków publicznych. Pielęgniarka /pielęgniarz w tym samym czasie mogą odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych.

4. Zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego;

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów.

Wykaz niezbędnych dokumentów które należy złożyć u organizatora kształcenia.

1.     Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej;

2.     Prawo wykonywania zawodu (xero), oryginał do wglądu;

3.     Dokument potwierdzający staż w zawodzie min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat;

4.     Oświadczenie wg. Wzoru

OŚWIADCZENIE

Dane osoby ubiegającej się o zakwalifikowanie na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej...................................................................................................................................

................................     ......................................       ................................................................

   Imię i nazwisko                      Tytuł zawodowy                        Nr zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

 

I.Na podstawie art. 70 ust.6-7 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.):

A. Oświadczam, ze w ciągu ostatnich 5 lat odbyłam/em następujące specjalizacje dofinansowane ze środków publicznych:

1......................................                                                           ........................................

Nazwa dziedziny specjalizacji                                                                                     data zakończenia specjalizacji

  dd/mm/rr

2......................................                                                           ........................................

Nazwa dziedziny specjalizacji                                                                                     data zakończenia specjalizacji

  dd/mm/rr

3......................................                                                           ........................................

Nazwa dziedziny specjalizacji                                                                                     data zakończenia specjalizacji

  dd/mm/rr

 

................................................

Data podpis

 

B. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat nie obywałam/em specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych

 

................................................

Data podpis

 

II. Oświadczam, że jest mi znana treść art.70 ust.5 w/w ustawy, z którego wynika, że pielęgniarka
i położna w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizacje dofinansowaną ze środków publicznych.

 

................................................

Data podpis

 

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w siedzibie organizatora kształcenia w Radomiu ul. Żeromskiego 75 IVp. pokój 408 w dni robocze w godzinach 730 - 1500

Dokumenty można składać do 28 Listopada 2014r. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania dokumentów.

Na specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych obowiązuje egzamin wstępny. Data egzaminu wstępnego zostanie ogłoszona na stronie organizatora w późniejszym komunikacie.

Egzamin wstępny odbędzie się w formie testu.

Pytania testowe zostaną opracowane na podstawie literatury:

  1. Kózka M. Pielęgniarstwo, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011 t.1
  2. Abramczyk A., Ciechaniewicz W., Cisek M., Podstawy pielęgniarstwa, PZWL, Warszawa 2013 t.1
  3.  Kózka M., Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Płaszeska-Żywko L., PZWL, Warszawa 2010r.

 

 

Uwaga 04.XI.2014

Uwaga!!!

Pielęgniarki które złożyły dokumenty na szkolenie Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej Kurs rozpoczyna się 21.11.2014r o godzinie 1500 w siedzibie RTD IV p. sala szkoleniowa nr 400

Zapraszamy.