Historia RTD

HISTORIA RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA DOBROCZYNNOŚCI

Pierwsze w Polsce Towarzystwo Dobroczynności powstało w Wilnie w 1807r, a kolejne w Warszawie w 1814r oraz w Radomiu w roku 1815 z inicjatywy ówczesnego prezydentamiasta Józefa Królikowskiego i działało do 1842r. W 1874r Towarzystwo Dobroczynności zostało reaktywowane i prowadziło działalność aż do II wojny światowej.
Ówczesne inicjatywy pozostawiły trwałe ślady, które są widoczne do dnia dzisiejszego. Zostały opisane przez Wiesława M. Kowalika i przedstawione we "Wczoraj i Dziś Radomia" Nr 1(21)/2004 wydawane przez Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia.
Dzisiejsze Radomskie Towarzystwo Dobroczynności zostało powołane 24 marca 1994 roku na bazie Forum Pomocy Społecznej działającym przy Zarządzie Miasta Radomia. Duchowym ojcem i inicjatorem był ks. profesor Stanisław Makarewicz. Patronat nad powstaniem sprawował ówczesny Prezydent Miasta Radomia. Liczba członków inicjatorów liczyła 20 osób, wśród których znalazły się osoby duchowne, osoby zajmujące się zawodowo pomocą społeczną, osoby publiczne oraz osoby prywatne, którym los ludzi potrzebujących nie był obojętny. Siedziba tymczasowa znajdowała się przy ul. Waryńskiego 16a. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności z siedzibą w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134 zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń pod Nr 582 w Sądzie Wojewódzkim w Radomiu 7.09.1994r. Osobowość prawną Towarzystwo otrzymało przez Sąd Wojewódzki I Wydział Cywilny w Radomiu. Działa ono wedle chrześcijańskiej zasady pomocy bliźniemu - niesienie mieszkańcom miasta Radomia pomocy w zaspokajaniu potrzeb materialnych, a także kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby ludzi - szczególnie rodziny.

Towarzystwo zainicjowało organizację balów charytatywnych w mieście 29.01.1995r., które odbywały się przez kolejne 5 lat. Dochody z balów oraz inne od darczyńców przeznaczane były na dożywianie dzieci biednych w mieście, naukę języka angielskiego, paczki dla biednych dzieci, organizację zabaw dziecięcych, pomoc w indywidualnych trudnych sytuacjach życiowych, które zgłaszali sami potrzebujący, przekazywanie odzieży i obuwia dla dzieci, żywności dla rodzin wymagających pomocy. Prócz działalności charytatywnej Towarzystwo prowadziło także działalność edukacyjną, prowadzone były wykłady dla mieszkańców Radomia z zakresu promocji zdrowia.

Od 2000roku stowarzyszenie rozszerza swoją działalność: zwiększa działania charytatywne m. in. przystępując do współpracy z Radomskim Bankiem Żywności, realizuje zadania edukacyjne w dziedzinie pomocy społecznej, tworzy projekty pomocowe na rzecz społeczności lokalnej, mobilizuje do wspólnego działania organizacje lokalne i przygotowuje dla nich wsparcie.